Tilat tehokäyttöön oikealla tiedolla

vm

Taloudellinen kestävyys vaatii resurssien tehokäyttöä

Valtiovarainministeriön tavoitteena on taloudellisesti kestävä hyvinvointi. Valtioyhteisön on omassa toiminnassaan pystyttävä tuottamaan laadukkaita palveluita taloudellisesti. Niukkenevien resurssien aikana säästöjä voi saada karsimalla ydintoiminnoista tai etsimällä tehostamiskohteita niitä tukevista toiminnoista, kuten toimitiloista.

Tehostamisen suunnittelu ja toteutus vaativat pohjakseen oikeaa ja yhdenmukaista tietoa. Sitä ei koko valtionhallinnon kattavasti ole vielä ollut saatavana. HTH-tietopalvelu tarjoaa ratkaisua juuri tähän tarpeeseen.

HTH on valtioyhteisön yhteinen toimitilatyökalu

HTH-tietopalvelu on valtioyhteisön uusi, yhdenmukainen tapa suunnitella, johtaa ja raportoida toimitilojen käyttöä. Se tarjoaa työkalut tulosohjaajille nähdä nykytila, asettaa tavoitteita ja seurata niiden toteutumista. HTH:n avulla tulosyksiköt pystyvät suunnittelemaan tilankäyttöään ja näkemään tilojen kustannusvaikutukset ja energiatehokkuuden.

Yhtenäisillä toimintatavoilla parempiin tuloksiin

Valtiovarainministeriön tehtävänä on tehdä linjauksia ja hahmottaa kokonaisuuksia koko yhteisön tasolla. Työ konkretisoituu valtion tulo- ja menoarvion valmistelussa määrärahojen ja säästöjen kohdentamiseksi.

VM:n strategiassa yhtenä keinona parantaa tämän työn laatua ja tuloksellisuutta on yhtenäistää toimintatapoja koko valtionhallinnossa ja vahvistaa yhteisön ohjausta. Kun eri hallinnonaloilta on käytössään yhdenmukaiset ja ajantasaiset tiedot, niihin pohjautuva päätöksenteko on tasapuolista ja entistä varmemmalla pohjalla.

Monet valtiohallinnon hankkeet tähtäävät toiminnan järkeistämiseen ja päällekkäisyyksien vähentämiseen. Tällaisia ovat mm. talouden johtamisen ja hankintatoimen yhtenäistäminen, sekä ICT-palveluiden tehokas hyödyntäminen työn tekemisessä. Vuonna 2011 käynnistynyt  vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma hakee monipuolisia keinoja tuloksellisuuden ja tuottavuuden  parantamiseen.

HTH-tietopalvelu tukee edellä mainittuja tavoitteita toimitilajohtamisessa. Se on myös osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria.

Seuraavaksi: Konkreettisia hyötyjä