Arvoanalyysi

verohallinto

Toimitilastrategia ja tulosohjaus

Verohallinnon toimitilastrategialla on kolme päätavoitetta:

  1. Saada toimitilat palvelemaan ydintoimintojen muuttuvia tarpeita
  2. Toimitilojen joustavuus, muunneltavuus ja taloudellinen käyttö
  3. Saada fyysinen työympäristö tukemaan työhyvinvointia, henkilöstön pysyvyyttä, rekrytointia ja erilaisia työn organisointiratkaisuja.

Sisäinen kova muutosvauhti ja valtionhallinnon odotukset tekevät näihin tavoitteisiin pääsemisen entistä haastavammaksi.

Oikeat toimitilat, oikeaan tarpeeseen, taloudellisesti

Toimitilastrategia määrittää ominaisuudet, joita Verohallinto edellyttää toimitiloiltaan:

  • Tilojen käyttökelpoisuus – Tilat ovat tarkoituksenmukaiset, turvalliset, terveelliset ja viihtyisät.
  • Taloudellisuus – Verohallinto hyödyntää toimitiloja tehokkaasti ja hakee hankinnoissa synergiaetuja organisaationsa sisällä ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
  • Muunneltavuus – Toimitilat sopeutuvat työnteon ja organisaation muuttuviin tarpeisiin. Tiloista on mahdollista luopua mahdollisimman pienin kustannuksin tarpeen supistuessa tai päättyessä.
  • Toimitilaturvallisuus – Tilaratkaisut täyttävät lakisääteiset turvallisuusvelvoitteet ja ottavat huomioon henkilö- ja tietoturvallisuuden vaatimukset.
  • Yhteiskuntavastuullisuus – Toimitilat sijoittuvat asiakastarpeen mukaan järkevästi. Henkilöstö on mukana muutosten suunnittelussa ja saa muutostilanteissa vaadittavaa valmennusta. Toimitilat ovat tehokäytössä, energiatehokkaita ja ympäristöä vähän rasittavia.

Verohallinnolla on ollut käytössä vuodesta 2007 alkaen henkilöstöä osallistava työympäristön kehittämiskonsepti. Tarve konseptin edelleen kehittämiselle on tunnistettu.

Tulosohjaus konkretisoi tehostamistavoitteita

Toimitilastrategian mukaan toimitilojen tarvesuunnittelun lähtökohtana on ydintoimintojen kehyssuunnittelu ja voimassa olevat Verohallinnon strategiset tavoitteet ja linjaukset.

Verohallinnon pääjohtaja tekee tulossopimukset yksiköiden kanssa. Hallintoyksikölle määritellään toimitiloihin liittyvät tavoitteet mm. tilankäytön tehostamista ja henkilöstön tyytyväisyyttä koskien. Tavoitteiden saavuttamista seurataan vuosittain.

Yhteistyö Senaatti-kiinteistöjen kanssa syvenee

Verohallinto toimii ainoastaan vuokratiloissa. Toimitilasopimuksista noin 50 % on Senaatti-kiinteistöjen kanssa ja kokonaispinta-alasta noin 60 %. Verohallinnolla on kumppanussopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Kumppanuuden tarkoituksena on  varmistaa, että Verohallinnolla on aina käytettävissään on paras mahdollinen toimitila-asiantuntemus.

Seuraavaksi: Hyödyt