Tavoitteet ja strategiset ajurit

verohallinto

Vahvasti uudistuva organisaatio

Organisaatio on muuttunut alueellisesta valtakunnalliseksi

Tuore organisaatiomuutos jakoi Verohallinnon neljään pääyksikköön (kaavio). Henkilöverotuksesta vastaavat verotoimistot siirrettiin 1.1.2012 yhteen yksikköön. Samalla luovuttiin alueellisesti organisoiduista verovirastoista.

Henkilöstön määrä vähenee edelleen

Verohallinnon henkilöstömäärä on vähentynyt vuodesta 2005 alkaen noin 3 % vuodessa, ja väheneminen jatkuu toistaiseksi. Vuosina 2007–2010 on vähentynyt lähes 730 henkilötyövuotta, vaikka samaan aikaan Verohallinnolle on tullut uusia tehtäviä ja asiakkaiden määrä on kasvanut.

Prosessit uudistuvat

Verohallinto on uudistamassa ydin- ja tukiprosessejaan. Työn tekeminen ja johtaminen muuttuvat vastaavasti. Esimiestyö muuttuu paikka- tai organisaatiosidonnaisesta prosessien kautta tapahtuvaksi resurssijohtamiseksi.

Työt jonoihin

Verohallinto on jo menestyksellisesti ottanut käyttöön sähköisiä asiakaspalvelun järjestelmiä. Sähköinen työnkulku mahdollistaa myös uudenlaisen, paikkariippumattoman työn jakamisen henkilömäärältään pienenevässä organisaatiossa.

Työ, esim. yhden asiakkaan verotusasiat, voidaan pilkkoa osiin ja osat jakaa eri työntekijöille eri osoitteissa. Työtä ohjataan sinne, missä on osaamista. Työjonot ovat valtakunnallisia ja sähköisiä. Työntekijät tarkastelevat jonoa ja ottavat siltä ensimmäisen vapaan tehtävän, joka vastaa omaa osaamista.

Uusien työn tekemisen tapojen mahdollisuudet ja reunaehdot

Verohallinto haluaa lisätä vuorovaikutusta sekä toimitiloissa että sähköisesti. Työtehtävien uudistuessa ja henkilömäärän vähentyessä hiljaisen tiedon siirtymistä on tuettava kaikin keinoin.

Etätyö olisi Verohallinnossa kiinnostava mahdollisuus, mutta sen käyttöä rajoittaa tietosuoja. Verotustiedot ovat luottamuksellisia, joten niitä käsittelevien henkilöiden on toimittava valvotuissa tiloissa. Joitakin tehtäviä, kuten käännöstöitä, voi kuitenkin jo nyt tehdä etätyönä.

Uusiin työn tekemisen tapoihin siirtyminen edellyttää toimitila-, henkilöstö- ja tietohallinnon yhteistyötä. Verohallinnossa tälle yhteistyölle on hyvät edellytykset.

Green Office sitouttaa päästövähennyksiin

Verohallinto on mukana Green Office -ohjelmassa ja on sitoutunut paperin- ja sähkönkulutuksen sekä matkustuskulujen ja jätemäärän vähentämiseen sekä henkilöstön ympäristötietoisuuden lisäämiseen. Samaan tähtää myös valtioneuvoston periaatepäätös energiatehokkuustoimenpiteistä 4.2.2010. Lisäksi erillisessä energiatehokkuussuunnitelmassa määritellään konkreettiset toimenpiteet energiansäästön aikaansaamiseksi. Suunnitelma valmistuu vuoden 2012 aikana.

Verohallinto kiinnittää huomiota myös toimitilavalinnoissaan ja tilojen käytössä ympäristökuormituksen vähentämiseen. Vuosien 2008 ja 2013 välillä  Verohallinto on sitoutunut vähentämään

  • sähkönkulutusta 5 %
  • paperinkulutusta 2 %
  • virkamatkoja 20 %
  • jätemääriä 10%

Seuraavaksi: Arvoanalyysi