Panostukset

VTT-Digitalo3

Johtaminen ja työ tekeminen muutoksessa

HTT toi VTT:lle uutena palveluna sopimushallinnan ja valtioyhteisön Kanavan. Tila- ja käyttäjätietojen hallinta HTH:lla jatkuu entisellä tavalla.

Vakio-ominaisuuksien lisäksi VTT panostaa edelleen omien erityistarpeidensa mukaisiin laajennuksiin HTH:ssa. Tulevaisuudessa myös muut HTH-käyttäjät voivat hyötyä tästä kehitystyöstä.

Muutokset toimintatavoissa

Uusiin työn tekemisen tapoihin siirtyminen edellyttää ajattelutapojen muutosta paitsi esimiehiltä myös työntekijöiltä. Työn sitominen tiettyyn tilaan ei ole enää tarpeen. Tutkimustyöstä voi tulla yhteisöllisempää.

Työ, erityisesti tiimityö, vaatii uusia pelisääntöjä: miten tiimit toimivat yhdessä fyysisesti ja virtuaalisesti, miten työtä johdetaan, mikä on paikallaolon tarve, milloin etätyö on mahdollista jne.

Muutokset toimitilajohtamisessa

Jyrki Kalavaisen mielestä toimitilajohtamisessa on päästävä sijoittelusuunnittelusta kapasiteettisuunnitteluun. Tilojen todellisen käyttöasteen ollessa 30 prosentin luokkaa suoraviivainen työntekijä-työpistesijoittelu ei enää vastaa todellisuutta. Tilojen korvamerkinnästä tietyille yksiköille on päästävä vapaampaan yhteiskäyttöön.

Muutokset tiedon hallinnassa

Työn tekemisen murros vaatii myös sitä tukevilta tietojärjestelmiltä nykyistä enemmän. VTT näkee HTH:ssa potentiaalia työtapojen muutoksen tietotarpeita ajatellen. Taaksepäin katsovan raportoinnin lisäksi johdolla olisi oltava työkaluja skenaariotyöskentelyyn.

Toimitilatiedonhallinnan on nopeasti muuttuvissa tilanteissa oltava entistä dynaamisempaa. Esimerkiksi tietyn projektin tai työntekijän työpistetarpeet olisi voitava ratkaista nopeasti.

Muutokset yhteistyössä

Taloushallinnon ja tutkimusympäristön hallinnan yhteistyö VTT:llä on rutiininomaista. Uudet työtavat vaativat entistä tiiviimpää integraatiota henkilöstöhallinnon, tietohallinnon ja viestinnän kanssa. Yhteistyön on tuotettava työn tekemiselle uusia konsepteja ja standardityökaluja, jotka mahdollistavat liittymisen VTT:n työyhteisöön eri paikoissa ja tilanteissa.

Seuraavaksi: Taloudellinen tarkastelu