Palvelun tarkoitus ja käyttäjät

Palvelun tarkoitus

HTH-tietopalvelu on valtioyhteisön yhteinen toimitilajohtamisen apuväline. Se tarjoaa ajantasaisen tietopohjan toimitiloja koskevaan päätöksentekoon, ohjaukseen ja suunnitteluun.

Palvelun käyttäjät

Palvelua käyttävät

  • tulosyksiköiden toimitila-, talous- ja henkilöstöasioiden johto,
  • toimitilojen käytön operatiivisesta organisoinnista vastaavat henkilöt
  • ympäristövastuuhenkilöt
  • ministeriöiden tulosohjaajat

HTH:n tietoja käytetään myös valtioyhteisön yhteisten linjausten laatimisessa.

HTH-ratkaisun kuvaus