Hyödyt asiakkaalle

senaatti3

HTH-tietopalvelun aktiivikäyttö yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa tuottaa mitattavaa hyötyä asiakkaalle

Toimitilatieto on saatavissa yhdestä paikasta

Tähän asti toimitiloja koskeva tieto on ollut hajallaan, joten kokonaiskuvan tuottaminen on ollut tapauskohtainen kertasuoritus. HTH-tietopalvelu keskittää ja yhdenmukaistaa tila-, sopimus-, kustannus- ja käyttäjätietojen hallinnan yhteen paikkaan. Tämä säästää tiedon hakemisen ja raportoinnin työmäärää merkittävästi. Samalla se parantaa johtamisen laatua, kun päätöksenteko perustuu riittävän luotettavaan tietoon.

HTH sisältää sekä Senaatti-kiinteistöjen että muiden vuokranantajien sopimustiedot. Lisäksi on suunnitteilla hyödyntää valtion uutta talous- ja henkilöstötoimintamallia, Kiekua, HTH-palvelun tiedon tuottamisessa ja raportoinnissa.

Tiedon tuottamista yhdessä tukee tilankäytön suunnittelua

On tärkeää, että asiakas ja Senaatti-kiinteistöt yhdessä tuottavat ja ylläpitävät tila-, sopimus- ja kustannustiedot säännönmukaisesti. Kun näin tapahtuu, asiakkaalla on käytössään ajantasainen tieto todellisesta tilankäytöstä ja tilakustannuksista. Nämä tiedot yhdessä ympäristövaikutustiedon kanssa helpottavat asiakkaan tilankäytön suunnittelua ja budjetointia.

Yksittäisen kiinteistön tarkastelusta tilankäytön kokonaiskuvaan

Senaatti-kiinteistöt ei enää vain vastaa reaktiivisesti asiakkaan tarpeisiin, vaan on mukana määrittelemässä tarpeita ja ratkaisumalleja. Tiloja tarkastellaan yhdessä ydintoiminnon tarpeiden ja vaatimusten kannalta, ei ”talo kerrallaan”.

Yhteistyön ja oikean pohjatiedon varassa asiakas ja Senaatti-kiinteistöt pystyvät tekemään oikeita, ennakoivia ratkaisuja, eikä vain hätäjarrutuksia. Senaatti-kiinteistöjen hallitsemien tilojen ja sopimusten puitteissa on löydettävissä ratkaisuja, jotka nopeuttavat muutosten toteuttamista.

Työn tuottavuutta on mahdollista parantaa toimitilajohtamisen keinoin

Tilastokeskuksen kokoaman valtion tuottavuustilaston mukaan virastojen ja laitosten tuottavuus on parantunut vuodesta 2005 alkaen, lukuun ottamatta vuoden 2009 notkahdusta. Vuonna 2010 työn tuottavuus parani 3,4 % ja  kokonaistuottavuus 2,2 % edellisestä vuodesta, tosin sekä tuotos että panos molemmat pienenivät. Yliopistot eivät olleet enää mukana vuoden 2010 tilastossa.

Tuottavuuden tuotostiedot perustuvat virastojen ja laitosten itse määrittelemiin suoritteisiin. Panostukset koostuvat seuraavista tekijöistä: kulutetut aineet, tarvikkeet, tavarat, työpanos, vuokrat, palvelut, muut kulut, sisäiset kulut, valmistevarastojen muutos ja valmistus omaan käyttöön sekä pääoman korvausta edustavat poistot.

Panostusten suurimmat erät ovat yleensä työpanokset ja toimitilakustannukset. Toimitilojen käytön tehostuminen on toiseksi tehokkain tapa parantaa tuottavuutta säästöillä. Jos hyvillä toimitilaratkaisuilla voidaan samalla lisätä tuotosten määrää, toimitiloissa on todellista tuottavuuspotentiaalia.

Energiatehokkuuden parantaminen on mahdollista

EU-direktiivi nostaa julkisen sektorin edelläkävijäksi energiatehokkuuden parantamisessa ja energiankäytön vähentämisessä. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti kaikkien hallinnonalojen energiatehokkuussuunnitelmien tulee valmistua vuoden 2012 aikana. HTH:sta saatavat tiedot nopeuttavat suunnitelmien tekemistä. Ne auttavat myös asettamaan tavoitteita ja juurruttamaan energiatehokkuusajattelua käytännön toimintaan.

Vertailutieto auttaa asettamaan tavoitteita ja tunnistamaan hyviä ratkaisuja

HTH-tietopalvelun Konsernikanava kokoaan kahdesti vuodessa avaintunnuslukuja palvelun piirissä olevilta hallinnonaloilta. Konsernikanavan tiedot auttavat asiakasta vertailemaan omien toimitilojensa tehokkuutta ja ympäristövaikutuksia saman tyyppisten organisaatioiden kanssa.

Seuraavaksi: Hyödyt valtioyhteisön ohjaukselle